Company Profile

บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท แมสเทคลิ้งค์ จำกัด ต่อมาภายหลัง แมสเทคลิ้งค์ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบริษัท ที่ต้องการทำระบบดับเพลิงพิเศษ บริษัทจึงได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัทแมสเทคไฟร์ เอนจิเนียริ่ง” (MFE)เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารแมสเทคลิ้งค์ และคุณณ.พงษ์ สุขสงวนซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเดิมของแมสเทคลิ้งค์ในสายงานขายอุปกรณ์ดับเพลิง และบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษระบบ FM200 CO2 และFOAM ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น15ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2548 บริษัทได้เริ่มขยายกิจการ โดยเพิ่มแผนก Grooved Couplingและ Fire Alarm โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์การทำงานในระบบวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่เป็นที่รู้จักในตลาดระดับโลก ต่อมาMFE ต้องการขยายขอบเขตงานให้กว้างขึ้น และครอบคลุมทุกงานระบบ ดังนั้น MFE จึงได้เปลี่ยนชื่อจากแมสเทคไฟร์ เป็น “บริษัทเมกก้า เพลนเน็ต จำกัด”(MGP) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557เพื่อต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัท และขยายงาน โดยเพิ่มงาน ประปา ปรับอากาศ งานไฟฟ้า และรับเหมางานระบบทั้งหมด ภายใต้ชื่อ MEGAPLANET

TOP